Ukrainan sota - ylivoimainen este ja sovitteluperuste

 

Muutokset maailman tilanteessa vaikuttavat myös oikeustoimien tulkintaan. Ukrainan sodalla on monenlaisia vaikutuksia sopimusten toteuttamismahdollisuuksiin. Sodasta tai sen johdosta määrätyistä pakotteista voi olla seurauksena, ettei esimerkiksi raaka-ainetoimitusten estyessä toinen sopijapuoli voi täyttää sopimustaan. Oikeudellista tulkintaa vaikeuttaa sekin, että koronapandemiasta johtuen joidenkin sopimusten mukaiset toimitukset ovat jo aikaisemmin estyneet tai ainakin vakavasti häiriintyneet.

Oman vaikeutensa pohdintoihin tuovat maailmantalouden globalisoitumisesta aiheutuvat riskit, joista esimerkkinä on Ever Given -konttilaivan juuttuminen Suezin kanavaan ja siitä aiheutuneet tuotantoketjujen katkeamisiin johtaneet sellaiset häiriöt, jotka ovat estäneet tai merkittävästi hidastaneetmonien sopimusten oikea-aikaista toteutumista. Uudessa tilanteessa joidenkin oikeudellisten rakenteiden tulkinta saattaa olla hyvinkin haastavaa.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on kysymyksessä silloin, jos sopimuksen osapuoli ei voi täyttää sopimusta ennakoimattomasta ja itsestään riippumattomasta syystä. Ukrainan sodasta välittömästi johtuvat raaka-aineiden tai alihankintatuotteiden toimitusten katkeaminen on ylivoimainen este edellyttäen, etteivät toimitukset ole korvattavissa. Venäjälle määrätyt pakotteet tai viranomaisten muut pakottavat määräykset ovat ylivoimainen este, jos niiden johdosta ei sopimusta voida täyttää. Sen sijaan viranomaisten suositukset eivät ole ylivoimainen este.

Mikäli Ukrainan sodan jostakin sotatoimesta välillisesti seuraa se, ettei sopimus ole toteutettavissa, on ylivoimaisen esteen olemassaoloa arvioitava edellä määritellyistä lähtökohdista. Jos välillinen seuraus johtuu asiakokonaisuudessa aikaisemmin toteutuneesta ylivoimaisesta esteestä, on tapauskohtaisesti harkittava kutakin tilannetta erikseen. Mitä kauempana tuotantoketjussa ylivoimainen este on, sitä vaikeampaa se on hyväksyä sellaiseksi tuotantoketjun loppupäässä. Jos esimerkkitapauksen konttilaiva olisi pysäytettynä sodan osapuolen johdosta, olisi kysymyksessä ylivoimainen este, mutta aluksen etenemisen estyminen sodan aiheuttaman polttoainepulan vuoksi ei sellainen ole, koska polttoainetta voidaan hankkia muilta toimittajilta.

Ylivoimainen este sopimuksissa ja yleisissä sopimusehdoissa

Sopimuksia tehtäessä on ylivoimaisen esteen mahdollisuus otettava aina huomioon. Tämä sopimusehto on tärkeä taloudellisesti merkittävissä sopimuksissa ja toimialoilla, joissa riskejä on keskimääräistä enemmän. Yritysten sopimuskulttuuri on voinut muotoutua ja vakiintua pitkänkin ajan kuluessa ja myös tästä syystä uusissa sopimuksissa tulisi ottaa huomioon myös muutokset turvallisuusympäristössä arvioitaessa niitä riskejä, jotka halutaan tulkita ylivoimaiseksi esteeksi.

Eri toimialoilla on myös yleisiä sopimusehtoja, jotka usein otetaan osaksi yksittäistä sopimusta. Tällaiset yleisehdot ovat nekin voineet kehittyä pitkän ajan kuluessa ja ylivoimasta estettä koskeva sopimusehto voi olla tällä hetkellä soveltumaton, koska takavuosina on saatettu pitää jollain lailla itsestään selvyytenä sitä, minkälaisessa tilanteessa kysymyksessä on ylivoimainen este. Sotaa on kuitenkin aina pidetty ylivoimaisena esteenä.

Uusiin varsinkin pitkäkestoisiin tai toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tulisi sisällyttää nykyhetken tilannetta vastaava ylivoimaista estettä koskeva ehto. Samoin sopimuksen sovittelua ja kohtuullistamista koskevat ehdot on kirjattava seikkaperäisesti uusiin sopimuksiin.

YSE 1998 

Esimerkiksi rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 sisältää ylivoimasta estettä koskevia ehtoja. YSE 1998 80 §:n mukaan tilaajalla ja 85 §:n mukaan urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli rakennustyö puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeuksellisten olojen tai vastaavan ylivoimaisen esteen vuoksi on pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi. Mainittuihin lakeihin tehdyt viittaukset vahvistavat sen, minkä tasoista viranomaismääräystä voidaan pitää ylivoimaisena esteenä.

YSE 1998 ehdoissa on määräyksiä ylivoimaisesta esteestä myös sitä tilannetta varten, jossa urakka keskeytyy, mutta sitä myöhemmin jatketaan. YSE 20 § määrittelee ylivoimaisen esteen, 23 § sisältää menettelytapamääräykset, kun ylivoimainen este on olemassa, sekä 50 § määrittelee ylivoimaisen vaikutteen vaikutuksen urakkahintaan. Nämä ehdot koskevat tilannetta, jossa urakka keskeytyy, mutta sitä myöhemmin jatketaan.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ottavatkin huomioon varsin hyvin sotatilasta johtuvat määräykset. Ehdot uudistuvat ilmeisesti vuonna 2025, joten uusissa tulevissa ehdoissa voidaan entistä paremmin huomioida muuttuvat olosuhteet niin pandemian kuin sotatilanteenkin osalta.

Voiko kustannusten nousu olla ylivoimainen este

Mielestäni käyttökelpoinen nyrkkisääntö on se, että ylivoimainen este kohdistuu johonkin sellaiseen perusteeseen, joka estää sopimuksen toteutumisen. Sen sijaan kustannusten voimakaskin nousu johtaa usein tilanteeseen, jossa sopimuksen ehtoja voidaan sovitella. Tätä ajattelutapaa tukee harvalukuinen ja melko iäkäskin oikeuskäytäntö.

Oikeuskäytännössä ylivoimaiseksi esteeksi ei ole katsottu devalvaatiota, vaikka se on ollut ennalta-arvaamaton ja valtiovallan pakottava toimenpide. Tuossa tapauksessa kustannusvaikutus on ollut 8 %.

Toisessa tapauksessa myyjä oli sitoutunut toimittamaan tuotetta 3,50 mk:n kilohintaan. Valtiovallan toimenpiteiden johdosta raaka-ainekustannukset olivat nousseet ennalta-arvaamattomasti 1,81 mk:sta 4,17 mk:aan kilolta eli pelkkä raaka-ainekustannus on selvästi ylittänyt sovitun myyntihinnan. Myyjän kieltäydyttyä toimittamasta tavaraa sopimuksen mukaisesti, soviteltiin ostajan tekemää vahingonkorvausvaatimusta. Kysymyksessä ei siis ollut ylivoimainen este.

Sovittelu 

Mikäli sopimuksen osapuolten asema muuttuu voimakkaan kustannusten nousun johdosta, on sen sopijakumppanin, johon kustannusten nousu vaikuttaa haitallisesti, oikeusturvakeinona sopimusehtojen kohtuullistaminen sovittelun avulla. Sovitteluvaatimuksen hyväksyminen on sen todennäköisempää, mitä kohtuuttomampi tapauskohtainen tilanne on.

OikTL 36 §

Tämän lainkohdan 1 momentti on perustana arvioitaessa vaatimuksen mahdollista kohtuuttomuutta ja se kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.”

Lain kohtuuttomuusarvio on kattava ja sen mukaan voidaan aina arvioida, onko vallitsevien olosuhteiden ja sopimusehtojen sopimuksen soveltaminen kohtuutonta vaiko ei.

Tämän artikkelin näkökulmasta on merkityksellistä huomata, että myös sopimuksen tekemisen jälkeen vallitsevat olosuhteet on otettava huomioon eli Ukrainan sodasta johtuva kustannusten nousu vaikuttaa myös aikaisemmin tehtyjen sopimusten kohtuuttomuusarviointiin.

Mikäli sopimuksen täyttämisen kustannukset nousevat selvästi yli sen, mitä vastikkeeksi on sovittu, on tilanne pääsääntöisesti kohtuuton. Kuitenkin on muistettava, että erilaisten sopimusten mahdollista kohtuuttomuutta arvioitaessa on aina otettava huomioon kunkin yksittäisen tapauksen kaikki olosuhteet. Esimerkiksi suuren pörssiyhtiön pienen yrityksen kanssa tekemä taloudellisesti vaatimaton sopimus ei ole kohtuuton, vaikka suuren toimijan tuotantokustannukset nousisivat kaksinkertaisiksi myyntihintaan nähden.

Liikavaikeus

Kauppalain 23 §:ään on kirjattu liikavaikeus, joka oikeuttaa myyjän vetäytymään sopimuksen täyttämisestä. Lainkohdan mukaan sellaisessa tilanteessa, jossa sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen noudattamaan sopimusta.

Liikavaikeus voidaan ottaa huomioon sopimussuhteessa lähtökohtaisesti ainoastaan silloin, kun se on kirjattu sopimusehdoksi. Toisaalta voidaan todeta, että liikavaikeustilanteessa voidaan vaatia sovittelua ja sopimuksen kohtuullistamista OikTL 36 §:n perusteella.

Suositus 

Mikäli joudutaan arvioimaan Ukrainan sodan vaikutusta voimassa oleviin sopimuksiin, on sopijapuolten tarkoituksenmukaista ensisijaisesti pyrkiä neuvotteluratkaisuun otettaessa huomioon se, että kyseessä on uusi ja nopeasti sopimustulkintoihin vaikuttava tilanne.

Jos neuvotteluratkaisua ei löydy, on ylivoimaiseen esteeseen vetoavan tai sovittelua vaativan osapuolen syytä kääntyä asiantuntijan puoleen, koska ratkaistavana on monitahoinen ongelmakokonaisuus sellaisessa uudessa tilanteessa, johon liittyviin oikeudellisiin ongelmiin ei ole kokemusperäistä ratkaisumallia.

Uusia sopimuksia tehtäessä tulee korostetusti ottaa huomioon muuttunut turvallisuustilanne ja laatia tarkasti sopimusehdot, joissa tulee määritellä yksityiskohtaisesti ylivoimaisen esteen soveltamistilanteet samoin kuin kustannusten nousun vaikutus sopimukseen.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kymmenvuotistakuu rakentamisessa — onko sitä?

Testamentin tekijän tahto ja riitatilanne

VIEMÄRIVAHINKO JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KORVAUSVASTUU